Deze site maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat met browsen, geeft u aan dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Meer informatie gebruiksaanwijzing. ik accepteer

De producten die op Vivamarkt.nl worden aangeboden zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en niet voor detailhandelaren of andere tussenpersonen. Als u een dealer bent, neem dan contact met ons op.

Product

Het doel van deze online verkoopovereenkomst is om de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van gezondheids- en welzijnsverbeterende producten die door Vivamarkt.nl website worden aangeboden, vast te leggen. Het is in overeenstemming met de huidige Franse regelgeving:

- Codex van de consument

- 2004-575 wet Digitale Economie Vertrouwensdiensten.

- 2008-3 wet van 3 januari 2008 betreffende de ontwikkeling en bescherming van de mededinging en de consumenten.

- Aanbeveling 07-02 van de Commissie betreffende onrechtmatige clausules in verband met online gesloten overeenkomsten voor de verkoop van roerende goederen.

Het is ook in overeenstemming met de OCED-aanbevelingen op het gebied van e-commerce.

Eigendom

Alle elementen die deel uitmaken van de architectuur van de site (foto's, afbeeldingen, logo's, video's) zoals ook technische elementen (programma's, back-office van de beheerder, voorgestelde

diensten) worden beschermd door het auteursrecht en zijn het exclusieve eigendom van hun auteurs.

De inhoud van de website (teksten, artikelen, foto's) is het exclusieve eigendom van de auteurs en mag niet worden gereproduceerd en gebruikt zonder hun toestemming. Emagination SAS staat alleen toe:

Reproductie van fragmenten van artikelen via de RSS-feed op de site. In overeenstemming met

op grond van artikel 122-4 van de Code de la propriété intellectuelle de la propriété intellectuelle (wet op de intellectuele eigendom) elke reproductie, een deel van de inhoud of de gehele inhoud is verboden. Directe links naar bestanden die u download (in welke vorm dan ook) van de site zijn ook verboden.

Als u een link naar onze site wilt maken en deze vooral wilt plaatsen,

Neem contact op met Emagination SAS. Teksten op de oorspronkelijke pagina

uit externe bronnen zijn gereproduceerd met de impliciete of expliciete toestemming van de auteurs.

Producten

Juicers, distilleerders en andere apparatuur of producten die door Vivamarkt.nl voor directe verkoop worden aangeboden, zijn die welke op de Vivamarkt.nl-website staan vermeld op de dag dat de internetgebruiker deze website raadpleegt en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Prijzen

De prijzen in onze online catalogus zijn EU-prijzen, inclusief de BTW die van toepassing is op de datum van bestelling. Elke wijziging in het BTW-tarief kan worden doorberekend in de prijs van producten of diensten. Emagination SAS Company behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de internetcatalogus staat, de enige prijs is die bindend is voor de Koper.

Bestelling

Elk bestelformulier dat door de Koper wordt ingediend door middel van "dubbelklikken" vormt een onherroepelijke overeenkomst die alleen kan worden aangevochten in de beperkte gevallen die in deze Overeenkomst zijn voorzien.

De aanbestedingsprocedure is in overeenstemming met de voorschriften van artikel 1369-5 van het Burgerlijk Wetboek.

Elke Koper die zijn bestelling wil goedkeuren, dient het formulier met persoonlijke gegevens op pagina Vivamarkt.nl in te vullen. De openbaarmaking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 78-17, zoals aangegeven in onze rubriek "Bescherming Persoonsgegevens ».

Na controle van de inhoud van de bestelling en de totale kosten van de bestelling (bestelde producten, verzendkosten, optionele opties) en het corrigeren van eventuele fouten, keurt de Koper de bestelling definitief goed. Deze bevestiging heeft contractwaarde.

De informatie waarop het contract betrekking heeft, wordt uiterlijk aan het einde van de herroepingstermijn via een bevestigingsmail naar de Koper gestuurd, op voorwaarde dat de Koper een geldig e-mailadres opgeeft, ongeacht of het gaat om een privé- of een bedrijfs-e-mailadres. Het bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het verzenden van contractuele en/of reclame-informatie naar een onjuist e-mailadres.

De koper is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie. Dus, als de levering moet worden herhaald als gevolg van de overdracht van een onjuist of onvoldoende adres, moet de klant betalen voor een tweede leveringspoging.

De koper is ook verantwoordelijk voor zendingen die aan de afzender zijn geretourneerd omdat hij ze niet op tijd heeft opgehaald bij het afhaalpunt. In dit geval wordt de klant ook de kosten voor het terugsturen in rekening gebracht.

Wij bieden een garantie van 12 maanden op producten die voor commerciële doeleinden worden gebruikt en op producten die op factuur worden gekocht.

Betaling mogelijkheden

De prijs is verplicht bij de bestelling.De betalingen worden gedaan door:

- bankkaart

- bankoverschrijving naar de rekening waarvan het nummer op de website van de winkel staat vermeld in het tabblad "Betaalwijzen" met vermelding van het onderwerp van de overschrijving Bestelnummer.

-we accepteren geen cheques

Bestelde producten, waarvoor de betalingen per bankoverschrijving worden gedaan, worden pas verzonden nadat onze bank de definitieve en onherroepelijke betaling van de factuur heeft bevestigd.Een factuur, inclusief de BTW die op elk product wordt toegepast, wordt na de bestelling per e-mail naar de klant gestuurd.

Emagination SAS Company behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht te weigeren aan de Kopers ten aanzien van wie de betwiste procedure plaatsvindt.

Leveringszones

Emagination SAS Company behoudt zich het recht voor om zendingen te weigeren naar gebieden die niet op de website zijn aangegeven. Neem contact met ons op voor meer informatie. De verzendkosten zijn dan voor rekening van de Koper.

Leveringstermijn

De voorwaarden variëren afhankelijk van de producten en hun beschikbaarheid. In geval van vertraging in de levering, gelieve het bedrijf te informeren door te bellen naar 000000000000 of door een e-mail te sturen naar: info@vivamarkt.nl

Herroepingsrecht

Volgens de artikelen 221-18 e.v. van de Wet op de consumentenrechten heeft de klant het recht om de goederen binnen 14 dagen te retourneren, mits de goederen niet zijn gebruikt. De termijn wordt gerekend vanaf het moment dat de koper de zending accepteert. Om de retourzending te vergemakkelijken, kan de koper een e-mail sturen naar het bedrijf om het retourneringsnummer te verkrijgen dat nodig is om de goederen terug te sturen. Indien de Koper de zending niet aanvaardt en dus de bestelling annuleert, wordt enkel de prijs van de goederen (zonder transportkosten) aan hem geretourneerd.

De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn geheel voor rekening van de Koper. De goederen moeten als set worden teruggestuurd, in de staat waarin ze te koop zijn aangeboden. Het is ook vereist dat de goederen in hun oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd onder dezelfde voorwaarden als die welke bij de verzending van de bestelling zijn opgegeven.

Eventuele klachten die na deze tijd worden ingediend, worden niet geaccepteerd.

Retouradres:

GLS Depot 14 - ECE LOGISTICS

MEGAJUS Heraclius - 650063

An der Autobahn 9

03048 Cottbus (Duitsland)

Wettelijke garantie van conformiteit

De verkoper is aansprakelijk voor het niet naleven van de overeenkomst door de goederen in de zin van artikel L. 217-4 en de naleving van het consumentenwetboek en voor verborgen gebreken van de verkochte goederen in de zin van artikel 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek,

De klant heeft twee jaar vanaf de levering van het product de tijd om als wettelijke garantie voor de naleving te fungeren. Hij kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van het consumentenwetboek. Hij wordt binnen vierentwintig maanden na levering van de goederen vrijgesteld van het leveren van het bewijs van niet-conformiteit. Deze termijn bedraagt zes maanden voor gebruikte goederen.

De klant kan ook beslissen om een garantie toe te passen voor verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, waardoor hij kan kiezen tussen ontbinding van de verkoop of vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig "artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek".

Slijtdelen vallen niet onder de garantie.

Artikel L.217-4: "De verkoper levert de goederen in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering. Hij is ook verantwoordelijk voor elke non-conformiteit die voortvloeit uit de verpakking, de montage of de installatie-instructies, wanneer deze hem contractueel is toevertrouwd of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd ".

Artikel L.217-5: "De goederen moeten in overeenstemming zijn met de overeenkomst:

1 ° Indien het geschikt is voor de normaal verwachte toepassing van het soortgelijke product :

- indien deze overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kenmerken heeft die deze aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;

- indien het kenmerken heeft die de koper op grond van openbare verklaringen van de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger terecht mag verwachten, met name op het gebied van reclame of etikettering;

2° of indien het kenmerken heeft die door de partijen in onderling overleg zijn vastgesteld of geschikt is voor een bijzonder gebruik waar de koper de aandacht op vestigt en waarmee de verkoper heeft ingestemd ".

Artikel L.217-9: In geval van non-conformiteit kiest de koper tussen reparatie en vervanging.

De verkoper mag echter niet handelen in overeenstemming met de keuze van de koper indien deze keuze duidelijk onevenredige kosten met zich meebrengt ten opzichte van de andere modaliteiten, rekening houdend met de waarde van de goederen of de ernst van het gebrek. Hij is dan verplicht om door te gaan, tenzij dit onmogelijk is, volgens een niet door de koper gekozen methode.

Artikel L. 217-10 Indien reparatie en vervanging van de goederen niet mogelijk is, kan de koper de goederen terugsturen en de prijs retourneren of de goederen houden en een deel van de prijs retourneren.

Hetzelfde:

1 ° Indien de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing overeenkomstig artikel L. 217-9 kan niet worden uitgevoerd binnen een maand na de klacht van de koper;

2° of als deze oplossing niet zonder problemen voor hem kan zijn, rekening houdend met de aard van het goed en het gebruik dat hij zoekt.

Een annulering van een verkoop kan echter niet worden beëindigd als er weinig onenigheid is.

Artikel L.217-12: "De actie die voortvloeit uit de niet-naleving vervalt twee jaar na de levering van de goederen. "

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is gebonden aan de garantie van de verborgen gebreken van het verkochte goed, die het onbruikbaar maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die dit gebruik zodanig beperken dat de koper het niet zou hebben gekocht of een lagere prijs zou hebben gegeven als hij het had gekend".

Artikel 1648, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek: "Een vordering wegens verborgen gebreken moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld’’.Eigendomsvoorbehoud

De aan de Koper geleverde producten blijven eigendom van het bedrijf totdat de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De risico-overdracht vindt echter plaats vanaf de daadwerkelijke levering van de bestelde producten in de online shop. De documenten die aan de Koper worden geleverd, vallen onder de Wet op de Intellectuele Eigendom. Ze blijven dus eigendom van de Vennootschap. Het is verboden het verstrekte materiaal te reproduceren, over te dragen of te gebruiken zonder toestemming van het bedrijf.

Opslag van gegevens

Volgens de wet op de gegevensverwerking, de bestanden en de vrijheden van 6 januari 1978 kunnen gegevens van nominatieve aard over kopers geautomatiseerd worden verwerkt.

De gebruikers hebben het recht op toegang tot en correctie van de gegevens die op hen betrekking hebben, in overeenstemming met de wet van 6 januari 1978.

Geschillen

De algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht. In geval van geschillen zijn de Franse rechtbanken exclusief bevoegd.

In overeenstemming met de bepalingen van de consumentenbemiddelingscode voor consumentengeschillen informeren wij u dat als u heeft geprobeerd een geschil op te lossen via onze klantenservice (info@vivamarkt.nl of 000000000000) door een schriftelijke klacht in te dienen en u niet tevreden bent met het antwoord of als u niet binnen 60 dagen antwoordt, u contact kunt opnemen met de ombudsman.

In het geval van consumentengeschillen die niet rechtstreeks met het bedrijf zijn opgelost, kan een individuele consument contact opnemen met een consumentenbemiddelaar:

- Online https://mediateur-consommation-smp.fr

- Per post naar Société Médiation Professionnelle - consumentenbemiddelaar

24 rue Albert de Mun

33 000 Bordeaux

Overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 Link naar het online platform voor geschillenbeslechting (RLL): https://webgate.ec. europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FRNB: Megajus.com is een website voor de online verkoop van "wellness" apparaten en accessoires: sapcentrifuge, dehydrator, waterdestilleerder, ... beheerd en beheerd door EMAGINATION SAS, 29 route de Lille 59113 Seclin 7 , SIREN 841787591, intracommunautaire btw, FR86841787591, kapitaal 2000 €